GIFTCODE
Code Tân Thủ  
 
Loan Tin Lịch trình ra mắt  
 
Tham gia nhóm  
 
Nhóm Đạt Mốc 1500tv  
 
Nhóm Đạt Mốc 3000tv  
 
Like Page  
 
Đăng Ký Trước + Vote App  
 
Code Nhất Vỹ MiniGame  
 
Code Tam Vỹ MiniGame  
 
Code Cửu Vỹ MiniGame  
 
Code Thập Vỹ MiniGame  
 
Chính thức ra mắt 2  
 
Chính thức ra mắt 3  
 
Quà diệt BOSS Madara  
 
Đại Tiệc Ngày 3 Thời hạn sử dụng 18/08
 
Quà Thứ 5 Vui vẻ Thời hạn sử dụng 18/08